Event Information

งาน “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017”

6193

  • Time: Thu, November 30, 12:00am - Sun, December 3, 12:00am
  • Venue: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
  • Organizer: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Event Type: งานเปิดโครงการ(กิจกรรม)
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: thailand halal assembly 2017
  • Poster:


สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  (สมฮท.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) และหน่วยงานอื่นๆ จัดงาน “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (SHARIAH CERTIFIES – HALAL SCIENCE SUPPORTS) อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก ภายใต้คำขวัญว่า “HALAL WISDOM : CONVERGENCE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND  ISLAMIC ARTS” ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 10 (HALAL SCIENCE, INDUSTRY AND BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ; 10th HASIB 2017) ร่วมกับงานแสดงสินค้า THAILAND INTERNATIONL HALAL EXPO 2017 (TIHEX) ที่รวมผู้ประกอบการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศ มีการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล (THE HALAL CB CONVENTION) โดยผู้เข้าร่วมจะประกอบด้วยหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลก รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 0-2218-1053-4 หรือ http://www.thailandhalalassembly.com/

  • Contact Information:
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โทร: 0-2218-1053-4