Event Information

เปิดรับสมัครอบรม “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”

9640

  • Time: Fri, December 1, 12:00am - Fri, December 8, 12:00am
  • Venue: ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Organizer: สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula goodwill ambassador
  • Poster:
ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ สมัครเข้าอบรมเพื่อทำหน้าที่ “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่ “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)” คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 3  ทุกคณะ  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 80 หรือคะแนนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า B+  มีความรู้รอบตัวดี  มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  นิสิตที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี  ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษในกรประชุมนานาชาติ  นำอาคันตุกะชาวต่างประเทศเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  และเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในกิจกรรมที่จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

นิสิตที่สนใจ Download ใบสมัครที่ http://www.inter.chula.ac.th/en/  พร้อมทั้งเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ในฐานะทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ นิสิตจะทำประโยชน์ให้จุฬาฯ ได้อย่างไร”  ความยาว 300 – 500 คำ    ยื่นใบสมัคร  ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) และเรียงความด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2560  ที่สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ  ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา  ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ทาง http://www.inter.chula.ac.th/en/
  • Contact Information:
  • สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
  • โทร. 02-218-333-5