Event Information

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"

21601

  • Time: Fri, December 1, 12:00am - Mon, December 18, 12:00am
  • Venue: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
  • Organizer: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
  • Event Type: งานเปิดโครงการ(กิจกรรม)
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:
โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ" ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ โดยการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ให้มีหนังสือใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ขาดแคลน

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ถวายแด่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ โดยจัดตั้งกองทุนละ 1,000 บาท หรือตามจิตศรัทธา

ผู้สนใจร่วมทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2560 ชื่อบัญชี “ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 174-2-25543-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3269 หรือ www.ChulaPress.com  
  • Contact Information:
  • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
  • โทร. 0-2218-3269