Event Information

สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 25 "มหาชาติในขณะจิตเดียว"

1271

  • Time: Wed, January 24, 12:00pm - Wed, January 24, 1:00pm
  • Venue: ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
  • Poster:


หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 25  "มหาชาติในขณะจิตเดียว" โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ   ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้ร่วมงานจะได้รับ “บทเจริญพุทธานุสสติ” ปกหน้าปกหลังเป็นภาพพระพุทธเมตตาที่พุทธคยา เป็นของขวัญปีใหม่ 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อได้ที่ โทร.0-2218-4916 หรือ e-mail: tipitaka.chula@gmail.com

  • Contact Information:
  • หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร.0-2218-4916