Event Information

แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Social Shaker”

948

  • Time: Mon, January 15, 4:30pm - Mon, January 15, 6:30pm
  • Venue: หอประชุมอาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ
  • Event Type: งานเปิดโครงการ(กิจกรรม)
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: social shaker


นิสิตจุฬาฯ กลุ่ม STEPS ภายใต้การสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Social Shaker” ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ หอประชุมอาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและแนะนำโครงการ จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในรูปแบบ U-I-G สู่ผลกระทบที่มากขึ้นในการพัฒนาสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

• ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (Betagro Group)

• คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (Thailand)

• คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)

• คุณชยุตม์ สกุลคู ประธานบริษัท Tact Social Enterprise

กิจกรรม “Social Shaker” เป็นโครงการที่พัฒนานิสิตให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือในรูปแบบของ U-I-G (University, Industry, Government) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐอละเอกชนในการพัฒนาชุมชนและเยาวชน รุ่นใหม่ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • Contact Information:
  • สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-7052