Event Information

อบรม “นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ”

1463

  • Time: Mon, February 19, 9:00am - Mon, February 19, 4:00pm
  • Venue: ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  • Organizer: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: photograph
  • Poster:
นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ” ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ World Monuments Fund  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน***  ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2DJReTv  และสมัครได้ที่ http://bit.ly/2DHpkDy

  • Contact Information:
  • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund
  • โทร. 02-218-7596-7