Chula Event Calendar

Event List

Sunday, December 03, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

11/30 - 12/3

งาน “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017”
 • Location: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 • Tags: thailand halal assembly 2017

3646

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/8

เปิดรับสมัครอบรม “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”
 • Location: ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula goodwill ambassador

5513

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

Monday, December 04, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/8

เปิดรับสมัครอบรม “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”
 • Location: ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula goodwill ambassador

5513

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

Tuesday, December 05, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/8

เปิดรับสมัครอบรม “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”
 • Location: ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula goodwill ambassador

5513

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

12/4 - 12/29

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560
 • Location: สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5
 • Tags: research

14170

Wednesday, December 06, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/8

เปิดรับสมัครอบรม “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”
 • Location: ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula goodwill ambassador

5513

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

12/4 - 12/29

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560
 • Location: สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5
 • Tags: research

14170

Thursday, December 07, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/8

เปิดรับสมัครอบรม “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”
 • Location: ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula goodwill ambassador

5513

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

12/4 - 12/29

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560
 • Location: สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5
 • Tags: research

14170

Friday, December 08, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/8

เปิดรับสมัครอบรม “ทูตสันถวไมตรีจุฬาฯ (Chula Goodwill Ambassador)”
 • Location: ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Tags: chula goodwill ambassador

5513

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

12/4 - 12/29

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560
 • Location: สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5
 • Tags: research

14170

Saturday, December 09, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

12/4 - 12/29

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560
 • Location: สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5
 • Tags: research

14170

12/8 - 12/9

งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี ๒๕๖๐
 • Location: พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • Tags: chula

1228

Sunday, December 10, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

357952

12/1 - 12/31

PPC CHULA OPEN HOUSE 2018
 • Location: ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • Tags: ppc chula open house 2018

21538

12/1 - 12/31

"นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training" สำหรับคนรักสุขภาพ
 • Location: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • Tags: weight training

19831

12/1 - 12/18

โครงการ "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ"
 • Location: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
 • Tags: chula

12095

12/4 - 12/29

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560
 • Location: สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5
 • Tags: research

14170

12/9 - 3/28

นิทรรศการศิลปะเรื่อง "กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา"
 • Location: ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
 • Tags: chula

44597

Monday, December 04, 2017

12/4 - 12/29

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560
 • Location: สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5
 • Tags: research

14170

7:29 - 9:00

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"
 • Location: ณ บริเวณสระน้ำจุฬาฯ
 • Tags: chula

990

8:15 - 16:30

ประชุมวิชาการนานาชาติ The Second Care-for-Rare European-South-East Asian PID-Meeting:From Bench to The Bedside

1447

Thursday, December 07, 2017

9:00 - 16:00

เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ “ปรากฏการณ์ตูน: ภาพสะท้อนระบบสาธารณสุขไทย”
 • Location: ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์
 • Tags: chula

1400

19:00 - 21:00

เชิญชมการขับร้องประสานเสียง “Music Connection” concert
 • Location: ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Tags: music connection concert

1577

Friday, December 08, 2017

12/8 - 12/9

งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี ๒๕๖๐
 • Location: พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • Tags: chula

1228

Saturday, December 09, 2017

12/9 - 3/28

นิทรรศการศิลปะเรื่อง "กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา"
 • Location: ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
 • Tags: chula

44597