ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University 02-215-3555,
02-611-7500,
02-218-2000
pr@chula.ac.th
คณะ/facultyวิทยาลัย/College

ศูนย์/Center

สถาบัน/Institute

สำนัก/Office

อื่นๆ/Others

กลับด้านบน/Top
คณะ/faculty
คณะครุศาสตร์ Faculty of Education +662-218-2565 edcu57@gmail.com
คณะจิตวิทยา Faculty of Psychology +662-218-1185 psy@chula.ac.th
คณะทันตแพทยศาสตร์ Faculty of Dentistry +662-218-8705 suchit_p@chula.ac.th
คณะนิติศาสตร์ Faculty of Law +662-218-2017 tharathorn.k@chula.ac.th
คณะนิเทศศาสตร์ Faculty of Communication Arts +662-218-2205 commarts@chula.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing +662-218-1128 fonac@chula.ac.th
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี Faculty of Commerce and Accountancy +662-218-5758 webmaster@cbs@chula.ac.th
คณะรัฐศาสตร์ Faculty of Political Science +662-218-7250 ratthasatchula@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science +662-218-5000 webmaster@sc.chula.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา Faculty of Sports Science +662-218-1032 spscmail@chula.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering +662-218-6309-10 info@eng.chula.ac.th
คณะศิลปกรรมศาสตร์ Faculty of Fine and Applied Arts +662-218-4561 faa@chula.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Faculty of Architecture +662-218-4302
คณะสหเวชศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences +662-218-1065 ahs@chula.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์ Faculty of Veterinary Science +662-218-9776 venis.k@chula.ac.th
คณะอักษรศาสตร์ Faculty of Arts +662-218-4869-70 arts.chulalongkorn@gmail.com
คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences +662-218-8257 info@pharm.chula.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics +662-218-6202 econ@chula.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ Faculty of Medicine +662-256-4000
บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School +662-218-3501 grad@chula.ac.th
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร School of Agricultural +662-218-9832 cusar@chula.ac.th
กลับด้านบน/Top
วิทยาลัย/College
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ College of Population Studies +662-218-7340 cpschula@chula.ac.th
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี The Petroleum and Petrochemical College +662-218-4101 petro@chula.ac.th
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข College of Public Health Sciences +662-218-8152-3 cphs@chula.ac.th
กลับด้านบน/Top
ศูนย์/Center
ศูนย์กฎหมายและนิติการ (ศกน.) Center of Law and Legal Services +662-218-0193″
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ศจท.) Chulalongkorn University Enterprise Resource Planning (CU-ERP) +662-218-0099
ศูนย์การศึกษาทั่วไป (ศศท.) General Education Center (GEC@CU) +662-218-3914-20 gened@chula.ac.th
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Sports Center +662-218-2874-7 cusc@chula.ac.th
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย Center of Excellence on Hazardous Substance Manage +662-218-3952-4 hsm@chula.ac.th
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ Center of Excellence for Biodiversity Management +662-218-5273
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ Center of Excellence on Petrochemical and Material +662-218-4171-2″ info@petromat.org
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค Center of Learning for the Region (CLNR) +662-218-0091-2″ www.clnr.chula.ac.th
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Science-policy Dialogue on Challenge of Global Environmental Change in Southeast Asia (SEA START) +662-218-9467 info@start.or.th
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Scientific and Technological Research Equipment Center +662-218-8101″ strec@chula.ac.th
ศูนย์จุฬา-ชนบท (ศจช.) CU-Rural Administration +662-218-3245 rural@chula.ac.th
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Academic Testing Center +662-218-3704-6 cuatc@chula.ac.th
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (ศนว.) Learning Innovation Center (LIC) +662-218-0242 lic@chula.ac.th
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chula Unisearch +662-218-2880 unisearch@chula.ac.th
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Health Service Center +662-218-0568 cuhc_2551@hotmail.com
ศูนย์บริหารกลาง (ศหก.) Center of Central Administration +662-218-0262″ central_admin@chula.ac.th
ศูนย์บริหารความเสี่ยง (ศคส.) University Risk Management Center +662-218-0267 curiskcenter@gmail.com
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ (ศพน.) Chulalongkorn University Alumni Ralations (CUAR) +662-218-3370″ alumni_relations@chula.ac.th
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา Centre for Buddhist Studies +662-218-4654 cubs@chula.ac.th
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Centre for European Studies (CES) +662-218-3922-3 ces@chula.ac.th
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Safety and Traffic Control Center +662-218-3572-5
ศูนย์รัสเซียศึกษา Center for Russian Studies +662-218-3943 crs@chula.ac.th
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน Revenue Analysis and Investment Center +662-218-3217-8 ric@chula.ac.th
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) The Halal Science Center +662-218-1053-4 info@halalscience.org
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง Center for Peace and Conflict Studies +662-611-6175″ peace@rotarychula.org
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเซียของมูลนิธิเกาหลี The Asia Research Center of the Korean Foundation +662-218-3203 arckfas@chula.ac.th
ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศสท.) Chulalongkorn Laboratory Animal Center +662-218-9540
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.) Chulalongkorn University Communication Center (CCC)
– กลุ่มภารกิจสารนิเทศ – Office of Information +662-218-3365 pr@chula.ac.th
– กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC) – Chula International Communication Center (CICC) +662-218-3280 cicc@chula.ac.th
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Book Center +662-160-5301-4 cubook@chula.ac.th
ศูนย์อาเซียนศึกษา ASEAN Studies Center +662-218-3929 asean@chula.ac.th
ศูนย์อินเดียศึกษา Indian Studies Center +662-218-3945 natha.v@chula.ac.th
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Innovation Hub 093-725-0808 cu.innovation.hub@gmail.com
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ National Primate Research Center of Thailand 02-218-5275 cu.nprct@gmail.com
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Center for Safety, Health and Environment 02-218-5222 shecu@chula.ac.th
กลับด้านบน/Top
สถาบัน/Institute
สถาบันการขนส่ง Transportation Institute +662-218-7450 tri@chula.ac.th
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Confucius Institute +662-218-4915 kzxyhd@hanbanthai.org
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Intellectual Property Institute +662-160-5340-2 cupi@chula.ac.th
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University +662-218-3852-4 marketing@sasin.edu
สถาบันภาษา Language Institute +662-218-6011-2 culi@chula.ac.th
สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สทส) The Sirindhorn Thai Language Institute +662-218-9480-4 chula.sti@gmail.com
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ Aquatic Resources Research Institute +662-218-8160 arri@chula.ac.th
สถาบันวิจัยพลังงาน Energy Research Institute +662-218-8097 eri@chula.ac.th
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม Environmental Research Institute +662-218-8117 eric@chula.ac.th
สถาบันวิจัยสังคม Social Research Institute +662-218-7396 cusri@chula.ac.th
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ The Institute of Biotechnology and Genetic Engineering +662-218-8052 ibge@chula.ac.th
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ Metallurgy and Materials Science Research Institute +662-218-4209-12 mmri@chula.ac.th
สถาบันเอเชียศึกษา Institute of Asian Studies +662-218-7464
+662-251-5199
ias@chula.ac.th
สถาบันไทยศึกษา Institute of Thai Studies +662-218-7495 thstudies@chula.ac.th
กลับด้านบน/Top
สำนัก/Office
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology +662-218-3314 help@chula.ac.th
สำนักกิจการวุฒยาจารย์ Faculty Promotion Committee Secretaria +662-218-3374 fpcs@chula.ac.th
สำนักงานการทะเบียน Office of the Registrar +662-218-0016 webreg@chula.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Office of Property Management +662-218-3590-5 cu.prop@chula.ac.th
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) Office of the Universtiy
สำนักงานวิทยทรัพยากร Office of Academic Resources +662-218-2929 webmaster@car.chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.) Office of the University Council +662-218-3356 council@chula.ac.th
– ฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง +662-218-0178 meeting.cc@chula.ac.th
– ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล +662-218-3329
– งานบริหารทั่วไป
สำนักตรวจสอบ Internal Audit Office +662-218-3351 audit_cu@chula.ac.th
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) Office of Fiscal Management, Accounts and Supplies
– ฝ่ายการเงิน – Division of Fiscal Budget +662-218-0093″
– ฝ่ายการบัญชี – Accounts Division +662-218-0071-3
– ฝ่ายการพัสดุ – Supplies Division +662-218-0080″
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.) Office of Student Affairs +662-218-7045 studentaffairs@chula.ac.th
– ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต – Division of Scholarships and Student Services
– ฝ่ายพัฒนานิสิต – Division of Student Activities
– ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต – Division of Student Affair Networks
– หน่วยหอพักนิสิต – Student Dormitory Unit
– หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต – Student Health and Wellbeing Unit
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.) Office of Human Resources Management +662-218-0151-2 hr@chula.ac.th
– ฝ่ายบริหารงานบุคคล – Personnel Administration Division +662-218-0188
– ฝ่ายพัฒนาบุคลากร – Division of Personnel Development +662-218-0186
– ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล – Division of Personnel Systerms Development +662-218-0192
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (สบย.) Office of Strategy Management and Budgeting (OSM) +662-218-0223 osm@chula.ac.th
– ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร – Strategy and Innovation Division
– ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร – Quality Management Division
– ฝ่ายการงบประมาณ – Division of Budget
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.) Office of Physical Resources Management +662-218-0101-3 prm@chula.ac.th
– ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่ – Division of Building and Facility Operations
– ฝ่ายสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน – Division of Architecture and Infrastructure
– ฝ่ายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศระบบกายภาพ – Division of Building and Facility Management and Physical Resources Information Management
– หน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม – Energy and Environment Unit
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.) Office of Research Affairs +662-218-0203 research@chula.ac.th
– ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย – Division of Research Development and Integration
– ฝ่ายทุนวิจัย – Division of Research Funding
– ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย – Division of Research Analysis and Dissemination
– หน่วยคลินิกวิจัย – Research Clinic Unit
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.) Office of Academic Affairs (OAA) +662-218-0202 academic@chula.ac.th
– ฝ่ายพัฒนาวิชาการ – Division of Academic Development
– ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร – Division of Curriculum Standards
– ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ – Division of Academic Funding Administration
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.) Office of International Affairs +662-218-3333-5 int.off@chula.ac.th
– ฝ่ายกิจการต่างประเทศ – Division of Foreign Affairs
– ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ – Division of International Networks
– ฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ – Division of Foreign Student and Lecturer Services
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.) Office of Art and Cultural Chulalongkorn University +662-218-3634-5 cu_culture@hotmail.com
– ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม – Division of Art and Cultural Development and Promotion
– ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ – Division of Museums and Art Galleries +662-218-3645
– หอประวัติ – Memorial Hall of Chulalongkorn University +662-218-7097-8
– ธรรมสถาน – Chulalongkorn University Dharma Centre +662-218-3018-9 dharma-centre@chula.ac.th
– พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ – Dara Pirom Palace Museum 053-299-175 dara_museum@hotmail.com
– พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน – Phra Chuthathut Ratchathan Museum 038-216-412 wan_rakchat@hotmail.com
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Press +662-218-3269 cupress@chula.ac.th
กลับด้านบน/Top
อื่นๆ/Others
ชมรมพฤทธาจารย์ The Senior Faculty Club +662-218-7025 nutsuda.h@chula.ac.th
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited +662-218-0555 sav.coop@chula.ac.th
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Printing House +662-218-3565
+662-215-1991-2
cuprint@chula.ac.th
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Broadcasting Station +662-218-3970-4 curadio@chula.ac.th
สภาคณาจารย์ The Faculty Senate +662-218-7020-2 facultysenate@chula.ac.th
สโมสรอาจารย์ The Faculty Club +662-218-7026-8 info@cufc.chula.ac.th
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัฒนธรรมดนตรีไทย Center of Excellence for Thai Music and Culture Research +662-218-4582
กลับด้านบน/Top