ศูนย์สื่อสารองค์กร (Chulalongkorn University Communication Center – CCC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public Relations หรือ PPR) เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ตอบแทนหรือรับใช้สังคมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ให้เป็นที่รับรู้ทั้งระดับภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศและระดับนานาชาติ  ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกอบด้วย 2 หน่วยงานในกำกับ คือ กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ดูแลการสื่อสารภายในประเทศ และกลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ดูแลการสื่อสารระหว่างประเทศ

ติดต่องานสื่อสารองค์กร จุฬาฯ

กลุ่มภารกิจสารนิเทศ  (Office of Information) 
ชั้น 1-2 อาคารจามจุรี 1
โทรศัพท์ 02-218-3364-5
โทรสาร 02-215-4804, 02-218-3369
อีเมล pr@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (Chula International Communication Center – CICC) 
ชั้น 2 อาคารจามจุรี 1
โทรศัพท์ 02-218-3280
โทรสาร 02-218-3281
เว็บไซต์ www.cicc.chula.ac.th
อีเมล cicc@chula.ac.th