บริษัท ห้างร้าน องค์กร หรือนิติบุคคลที่สนใจทำธุรกิจกับจุฬาฯ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูรายละเอียดรายการได้ดังต่อไปนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(ร่าง) TOR
ประกาศราคากลาง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e – market)
ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสัญญา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)
โทร. 0-2218-0045 ,0-2218-0080
เว็บไซต์. www.ofas.chula.ac.th