สำนักงานวิทยทรัพยากร

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา โดยการรวม 3 หน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน คือ หอสมุดกลาง ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง และศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 และเริ่มเปิดบริการ ณ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2525 ปัจจุบันสถาบันวิทยบริการ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ หอสมุดกลาง ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ และหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ทั้งนี้ มี 1 โครงการ คือ โครงการ CU-GDLN

 

ทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักงานวิทยทรัพยากร มีทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชาและหลากหลายรูปแบบไว้ให้บริการทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งสถาบันฯได้จัดซื้อ จัดหา หรือบอกรับมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ประชาคมจุฬาฯ ยังสามารถใช้ทรัพยากรสาขาดังกล่าว รวมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและอื่นๆ ในเชิงลึกได้จากห้องสมุดคณะ สถาบัน วิทยาลัย และศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีกถึง 38 แห่ง

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ 9.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ปิด

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 218 2929 หรือ www.car.chula.ac.th

 

dot_vertical_line