อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมของสมาคมนักศึกษาสัตวแพทย์แห่งโลก 2014 ที่เมืองยอกจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

11/8/2014   ข่าว, ข่าวสาร, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag:

201408_1_inter

ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายนักศึกษาสัตวแพทย์ในระดับอาเซียนและนานาชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในประชาคมอาเซียน โดย รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และเลขาธิการองค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเซีย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง The Impact of Veterinary Education and Profession in AEC 2015 ในการประชุม 63rd International Veterinary Student Association, IVSA ระหว่างวันที 6-8 สิงหาคม 2557 ที่เมืองยอกจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย การเดินทางครั้งนี้ได้เดินทางร่วมกับนิสิตสัตวแพทย์ 2 คน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ชายสมสกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 และ นายสิรวิชญ์ ศรีศิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 และนายกสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีโอกาสได้รู้จักกับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศต่างๆกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาในโรงเรียนสัตวแพทย์ประเทศต่างๆในอาเซียน ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสัตวแพทย์ในด้านการศึกษาและสังคม ในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพ.ศ. 2558 และสร้างเครือข่ายระดับนิสิต นักศึกษาทั้งในด้านการศึกษา การฝึกงาน และทักษะวิชาชีพอื่นๆในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการเครือข่ายนักศึกษาสัตวแพทย์ในอาเซียนด้านสวัสดิภาพสัตว์ (NAVSAW) ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเดินทางครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

View : 1083