พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือเบทาโกร”

13/8/2014   นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

20140813_im01_inno_res

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี และนายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ประกอบด้วยนายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร พร้อมคณะผู้บริหาร และศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีด้านวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม โอกาสนี้ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือในรายละเอียดของความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆ อาทิ ความร่วมมือในการพัฒนา Entogenous Vaccine สำหรับ E. Coli และการพัฒนายาสลบปลา ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

20140813_im02_inno_res

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรและนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท ในการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การวิจัย การฝึกงาน การศึกษาแบบสหศาสตร์ และโครงงานในด้านต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้า นวัตกรรมการผลิตในลักษณะของหน่วยบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมถึงความร่วมมือในการเสริมสร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งสอง (CSR) ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาต่อไป

View : 809