โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

14/8/2014   ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag:

20140814_1_inter

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2557 โดยมีนิสิตไทยจำนวน 61 คน ร่วมปฏิบัติงานภาคสนามกับนักศึกษาลาวจำนวน 51 คน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำการศึกษาในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การออกแบบปรับปรุงสนามเด็กเล่น การสำรวจรังวัดอาคารประวัติศาสตร์ การออกแบบส่องสว่างสำหรับอาคารประวัติศาสตร์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเวียงจันทน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

View : 974