โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและไทยศึกษา            

15/8/2014   ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag:

              20140815_1_inter               

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและไทยศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเวียดนามรวมทั้งล่ามและเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2557 ณ อาคารจุฬาวิชช์ 1

ในการนี้ สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดหลักสูตร จำนวน 40 ชั่วโมง ประกอบด้วยการเรียนภาษาและวัฒนธรรมในชั้นเรียน จำนวน 27 ชั่วโมงและทัศนศึกษา จำนวน 13 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจศัพท์เฉพาะในสาขาต่าง ๆ ความรู้ด้านไทยศึกษา รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย

View : 515