เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ อบรมความรู้อณูชีววิทยา ให้สองมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

8/9/2014   ข่าว, ข่าวสาร, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: ,

20140908_1_inter

สืบเนื่องจากที่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก University of Medical Technology, Mandalay และ University of Medical Technology, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar  จึงได้มีการลงนาม Letter of Agreement (LOA) ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง และในระหว่างวันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2557 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดบริการวิชาการ  Workshop on Molecular Biology : Tools and Application in Clinical Laboratory จำนวน 24 ชั่วโมง ให้แก่คณาจารย์  นักศึกษา  บุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวม 49 คน โดย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ จัดอบรมให้ที่ University of Medical Technology, Mandalay พร้อมทั้ง ดูงานระบบการเรียนการสอน การวิจัย เจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารย์กับอธิการบดี Prof.Dr. Thaingi Hlaing  ส่วน ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ จัดอบรมให้ที่ University of Medical Technology, Yangon พร้อมทั้งดูงานระบบการเรียนการสอน การวิจัย เจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารย์กับอธิการบดี Prof.Dr. Naing Win นอกจากนั้นคณาจารย์ยังได้ไปดูงานการบริการทางเทคนิคการแพทย์ ณ National Blood Center และ General Hospital ของแต่ละเมือง และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเมียนมา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

View : 387