ศศินทร์ย้ำหลังเปิด AEC สถาบันการศึกษาต้องสนับสนุนให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

18/12/2014   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: ,

20141218_4_hotnews

ศศินทร์เผยการเตรียมพร้อมรับการเปิด AEC ย้ำสถาบันการศึกษาต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ทั้งเรื่องสังคม  วัฒนธรรม และความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้รวมตัวกันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย  และเมื่อเร็วๆนี้ได้เปิดตัวหลักสูตรสองปริญญาใหม่ Sasin Chula Engineering Dual Master’s Degree Program  โดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับนิสิต นักศึกษา เรียนต่อโท MBA ควบ วิศวะ เพิ่มความรู้รอบด้านรองรับความต้องการตลาด พร้อมให้ทุนการศึกษา

20141218_im02ศาสตราจารย์  ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเผยถึงโครงการเปิดหลักสูตรสองปริญญาใหม่ที่ร่วมกัน ระหว่างศศินทร์กับบางคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า  หลังจากนี้จะมีแนวโน้มการเปิดตัวหลักสูตรสองปริญญาใหม่ ในสาขาอื่นๆอีก  ทั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ในฐานะสถาบันการศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับ 3A คือ

  1.  ASEAN Political-Security Community (APSC)           ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นเป้าหมายในการวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่สังคมที่ประเทศสมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้นในชีวิตและทรัพย์สิน  อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยนำความร่วมมือและความตกลงของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  มาต่อยอดให้มีผลเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น ด้วยกลไกและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค  ทั้งระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง  จะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี และปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศหนึ่งๆไม่อาจแก้ไขได้โดยลำพังอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ASEAN Economic Community (AEC)ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนเป็นเป้าหมายในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยมุ่งเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์

  1. ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายหลักในการอำนวยให้ประชาคมอาเซียน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีสังคมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้ออาอร แบ่งปัน มีความเป็นอยู่ที่ดี มีพัฒนาการในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ วัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหาร จุฬาฯ จะมีงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องอาหารฮาลาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 4 จังหวัดภาคใต้ของไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้ง  มาเลเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  อินโดนีเซีย  จึงต้องศึกษาเรื่องที่มีความสอดคล้องกันระหว่างการตลาด วัฒนธรรม  รวมทั้งเรื่องสุขภาพ  เพราะการตลาดยุดใหม่ต้องเน้นเรื่อง Culture Touch ต้องนำวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วย  ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องกำไรและขาดทุนแต่อย่างเดียว  การรวมตัวกันจะต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านต่าง ๆ คือเสาหลักของ ASEAN Community  เนื่องจากทั้ง 3A เป็นโครงสร้างที่สำคัญการอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียน ศศินทร์จะเน้นการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในภูมิภาค

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  ศศินทร์ยังเน้นการทำวิจัยร่วมกับจุฬาฯ  เช่น การเชื่อมโยงงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจกับงานวิจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านแรงงาน ด้านผู้สูงอายุ ที่หลายหน่วยงานของจุฬาฯ ดำเนินการอยู่  เนื่องจากประชากรในอาเซียนกว่า 600 ล้านคน อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 60%  ในขณะที่ยุโรปเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุ  เพราะมีประชากรกลุ่มนี้เกือบ 30%  หากนักลงทุนในประเทศดังกล่าวเข้ามาเปิดตลาดในอาเซียน  ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน  ที่สำคัญจะต้องจ้างแรงงานที่จบการศึกษาในภูมิภาคนี้  ศศินทร์จึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมขึ้น โดยจะนำความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด และด้านการเงินเข้าไปร่วมในการวิจัย  ซึ่งจะทำให้งานวิจัยมีแง่มุม ต่าง ๆ และเกิดประโยชน์มากขึ้น

ทั้งนี้ได้จัดเพิ่มการสอนวิชาประชากรศาสาตร์เชิงธุรกิจเป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งวิชา  สำหรับความร่วมมือการวิจัยด้านอื่นๆกับจุฬาฯ  ก็จะเป็นความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการของจุฬาฯ  ที่น่าสนใจมากคืองานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  งานวิจัยด้านอาหารและน้ำ  ด้านการแพทย์ ด้านพลังงานทางเลือก ด้านวัสดุศาสตร์ เป็นต้น งานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้  ในขณะเดียวกันศศินทร์ได้นำศาสตร์ทางด้านการตลาดและการเงินเข้าไปเชื่อมโยงกับงานวิจัยเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่นำงานวิจัยไปใช้ต่อยอดการทำธุรกิจได้ทันที

*************************************

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,Assistant Head of  Marketing and  Communications

vararat.vongprateep@sasin.edu  หรือ 02-218- 3853-4

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and  Communications Coordinator

Praewthip.Danwarawijitr@sasin.edu  หรือ 02-218-3853 ,081-808-5910

www.sasin.eduwww.facebook.com/sasinbusinessschool, www.twitter.com/SasinThailand

View : 623