สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงานครบรอบ ๙๘ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ ๒๖ มีนาคมนี้

16/3/2015   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

20150316_3_hotnews

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ ๙๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงร่วมงานดังนี้

  • เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ทรงบาตร ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  • เวลา ๐๘.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้เข้าร่วมบรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบถวายบังคมลาบรรพชาและอุปสมบท ณ ห้อง ๑๑๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ในพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ณ หอประชุมจุฬาฯ
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร ณ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
  • เวลา ๑๔.๐๐ น. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา” ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๙๘ ปี ดังนี้

วันที่ ๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาความสะอาดและประหยัดพลังงาน “จุฬาฯ สวยด้วยมือเรา”

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมนำของไปถวายพระภิกษุอาพาธ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก” เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ พิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านต่างๆ และรางวัลคนดี ศรีจุฬาฯ ปี ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๒ อาคารมหิตลาธิเบศร

วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแก่บูรพคณาจารย์ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๘ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จ.นครปฐม

กิจกรรมวันสถาปนา 58

 

View : 350