อบรม “HAPPY LIFE & HAPPY WORK”

2/12/2015   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

20151202_im01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “HAPPY LIFE & HAPPY WORK สำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสถาบัน ๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักและกลวิธีต่างๆ ในการส่งเสริมความสุขให้กับตนเอง และฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัยที่การส่งเสริมความสุขให้กับตนเอง ในหัวข้อ “แฮปปี้ไลฟ์ แฮปปี้เวิร์ค : งานก็ดี ชีวีก็มีสุข” โดย ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ และคณะ และ “เปลี่ยนความคิด…ชีวิตลัลลา” โดย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และคณะ

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ สมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านเว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th/development11.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๗

 

View : 275