ภาพกิจกรรม : ศูนย์ประสานงาน Osaka City University

5/3/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, ความร่วมมือกับนานาชาติ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

2016 3.3.59m1

เปิดศูนย์ประสานงาน Osaka City University
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จฬาฯ รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาฯ และผู้บริหาร Osaka City University ร่วมในงานเลี้ยงเนื่องในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน Osaka City University’s Bangkok Office ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ชั้น ๑๔ อาคารบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง Osaka City University กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในประเทศไทย

2016 3.3.59m2

2016 3.3.59m3

2016 3.3.59m4

2016 3.3.59m5

2016 3.3.59m6

2016 3.3.59m7

2016 3.3.59m8

2016 3.3.59m9

2016 3.3.59m10

2016 3.3.59m11

2016 3.3.59m12

View : 241