ภาพกิจกรรม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Thai – German Cooperation – The Role of German Political Foundations”

1/6/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

20160601_3_im01A

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ สมาคมไทย – เยอรมัน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน – อุษาคเนย์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Thai – German Cooperation – The Role of German Political Foundations” ประธานเปิดงานโดย ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานของมูลนิธิการเมืองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในประเทศไทยที่ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ของไทย นักวิชาการ และภาคประชาชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากตัวแทนมูลนิธิฯ และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้อง

20160601_3_im02A

20160601_3_im04A

20160601_3_im05A

20160601_3_im03A

20160601_3_im07A

20160601_3_im06A

20160601_3_im08A

20160601_3_im09A

20160601_3_im10A

20160601_3_im11A

20160601_3_im12A

20160601_3_im13A

View : 406