รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2559

20/10/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ

20161104_3_hotnews

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2559 จาก ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในงาน ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ Diversity in Medical Education (ความหลากหลายทางด้านแพทยศาสตรศึกษา) ซึ่ง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้น โดยรางวัล รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2559 มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชู และรำลึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณครูแพทย์ ที่ได้อุทิศตนมาตลอดชีวิตการทำงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ  ชมรมคณาจารย์  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนิสิต  ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา  ศูนย์ประชุมวิชาการ พร้อมด้วย บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมอบของขวัญและช่อดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

20161104_3_im01_hotnews

View : 263