อาจารย์เภสัชฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล “อาจารย์อุดมศึกษาดีเด่น”

21/11/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ

20161121_4_hotnews

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) “อาจารย์อุดมศึกษาดีเด่น” รางวัลสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้รับรางวัลจากท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

20161121_4_im01_hotnews

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เป็นนักวิชาการผู้พากเพียรด้านการพัฒนาสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยเน้นการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้วยการสอนวิชา “นิติเภสัชและจริยธรรม” เพื่อเตรียมพื้นที่ในใจของนิสิตให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของคุณภาพยากับความรับผิดชอบของเภสัชกร การสอนด้วยกรณีศึกษาและการพัฒนาครูผู้สอน การสอนโดยเน้นการบูรณาการกฎหมายและจรรยาบรรณที่พัฒนามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กรณีร้องเรียน หรือคดีที่เกิดขึ้นจริง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผู้บริโภค สังคม และวิชาชีพ สร้างทักษะการวิเคราะห์กฎหมาย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดทั้งเสริมสร้างให้นิสิตเภสัชศาสตร์เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและการเอื้อเฟื้อแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

20161121_4_im02_hotnews

ในด้านการพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพเภสัชกรรมมีผลงานเชิงประจักษ์ อาจารย์ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมและอนุกรรมการจรรยาบรรณ มีผลงานการจัดทำรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีจรรยาบรรณเป็นเวลารวม ๑๕ ปี ได้นำกรณีร้องเรียนต่าง ๆ มาบูรณาการโดยทำเป็นกรณีศึกษาในวิชานิติเภสัชและจริยธรรม อีกทั้งเป็นแกนนำให้กับเภสัชกรรุ่นใหม่ที่มีจริยธรรมนำความรู้ และเป็นนักบริหารจัดการระบบยาและระบบสุขภาพที่ดีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยและสาธารณชนเป็นหลักเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

View : 284