“เครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกะทัดรัด” ผลงานวิจัยจุฬาฯ นำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

19/12/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , ,

20161219_1_hotnews

การอุปโภคบริโภคน้ำโดยปล่อยน้ำทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พยายามช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการลดใช้น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ปริมาณการใช้น้ำยิ่งเพิ่มสูง ตึกสูงระฟ้าใจกลางเมืองยังยากต่อการสร้างพื้นที่บำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ และยังจำเป็นต้องใช้น้ำประปาในการจัดการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย การคิดค้นหา วิธีต่าง ๆ เพื่อบำบัดหมุนเวียนน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

20161219_1ee_hotnews

รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ รองผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เล็งเห็นช่องทาง ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงได้วิจัยค้นคว้าพัฒนา “เครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกะทัดรัด” ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper Award – First Prize จากงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development (ICIEM 2016), Tunisia

รศ.ดร.ชวลิต กล่าวถึงงานวิจัยเรื่องนี้ว่า เป็นการพัฒนาต้นแบบสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากอาคารสูง ให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ภายในอาคาร มีขนาดที่เล็กกะทัดรัด ไม่รบกวนพื้นที่อันจำกัดของบริบทใน ตัวเมือง แต่เดิมเป็นโครงการวิจัยที่ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากในน้ำเสีย จะมีแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติที่ดี หากนำมาบำบัดจะทำให้น้ำกลับมามีคุณภาพที่ดี ปราศจากเชื้อโรค โดยลดสารอินทรีย์เหลือแต่แร่ธาตุซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรรม หรือนำมาเติมในแหล่งน้ำเพื่อเป็นน้ำต้นทุนและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้

“การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียอาคารสูงเป็นการเริ่มต้นเพื่อบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ในมหาวิทยาลัย เริ่มแรกมาจากโครงการวิจัย WaterIntro ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กร JICA เพื่อการพัฒนาและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบ IT/BF-MBR (Inclined Tube/Biofilm Membrane Bioreactor) เป็นระบบผสมผสานระหว่างฟิล์มชีวภาพกับตัวกรองแบบเมมเบรมร่วมกับจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำ ย่อยสลายของเสีย และกรองน้ำให้ใส ซึ่งเป็นระบบขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ทำให้น้ำใส สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ โครงการวิจัยนี้ส่วนหนึ่งได้นำน้ำที่บำบัดแล้วซึ่งมีคุณภาพดีมาแทนที่น้ำประปาได้บางส่วน อีกส่วนหนึ่งก็นำไปเติมในสระน้ำ ลดความสกปรก ในอนาคตมองไปถึงเรื่องการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในชักโครกเหมือนในต่างประเทศ แต่ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา” รศ.ดร.ชวลิต กล่าวในที่สุด

20161219_1_im02_hotnews

View : 5948