คณาจารย์นักวิจัยจุฬาฯ ๕ ใน ๘ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙”

25/1/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

คณาจารย์นักวิจัยจุฬาฯ จำนวน ๕ ท่าน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สาขาสังคมวิทยา ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ นอกจากนี้คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ และดุษฎีบัณฑิตจุฬาฯ ยังได้รับรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วย

พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจะจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช มีผลงานศึกษาวิจัยการพัฒนาพอลิเมอร์นำไฟฟ้าและวัสดุที่ตอบสนองต่อสนามไฟฟ้า เพื่อใช้วัสดุเซนเซอร์ วัสดุแอคชูเอเตอร์ วัสดุบรรจุยาและปลดปล่อยยาที่ควบคุมโดยสนามไฟฟ้า แผ่นเยื่อเลือกผ่านชนิดนำโปรตอน ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าทางการศึกษาและการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ลิงเป็นสัตว์ทดลอง เช่น การทดสอบ ผลิตและพัฒนาวัคซีน ยา ชีววัตถุ และพืชสมุนไพรก่อนนำไปใช้กับคน ซึ่งการทดลองนี้ทำในห้องปฏิบัติการและภาคสนามด้วย องค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองกับสัตว์จึงได้ก่อตั้ง”ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ” ขึ้นในจุฬาฯ ในอนาคตจะต่อยอดงานวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ โดยจะศึกษาเรื่องโรคกระดูกพรุน โรคอัลไซเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้กับคน และผลิตเป็นยา

ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีเป้าหมายคือสามารถใช้งานได้จริง เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปัจจุบันนี้มีการนำหุ่นยนต์ติดตั้งไว้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภายใต้การดูแลการใช้งานโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องชุมชนชาวเล ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงลึกที่ต้องเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ภาษา ความคิด และเรียนรู้ถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนชาวเล เป็นลักษณะการเก็บบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานกับชุมชน การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งการทำงานเชิงนโยบายเพื่อปกป้องชุมชนพื้นเมือง

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่บูรณาการในเชิงสหวิทยาการระหว่างศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยเน้นปัญหาที่มีแง่มุมทางนโยบาย เช่น การปฏิรูปสื่อ การกำกับดูแลสื่อ การเสพติดเกมออนไลน์ และการประทุษวาจา งานวิจัยหลายเรื่องเป็นการทำงานร่วมกับนักวิชาการและนักวิจัยจากต่างประเทศในโครงการการวิจัยข้ามชาติ รวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการวิจัยที่บูรณาการกับนโยบายระดับโลก นอกจากนี้มีการเผยแพร่เนื้อหาผลงานการวิจัยสู่สาธารณะ

View : 2834