คณาจารย์ จุฬาฯ “กวาด ๒๕ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ” ปีนี้

13/2/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: ,

คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีนี้ รวมทั้งสิ้น ๒๕ รางวัล โดยมี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๐” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งมีคณาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ คณาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นถึง ๕ ใน ๘ สาขา ประกอบด้วย

ศ.ดร.อนุวัตน์ ศิริวัฒน์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ๒ ผลงาน ได้แก่

 • รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนแบบควบคุมสัณฐานวิทยาด้วยกระบวนการทางเคมี”
 • ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มการสะสมสารป้องกันแสงในจุลสาหร่ายที่คัดแยกได้จากประเทศไทยภายใต้รังสียูวี”

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ๔ ผลงาน ได้แก่

 • รศ.นสพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านจุลชีพบนผิวหนังสัตว์เลี้ยงเพื่อการจัดการเชิงสุขภาพหนึ่งเดียว”
 • ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “แนวคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา
 • รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “เรื่องเล่าเมืองไต : พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”
 • รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค”

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ๔ ผลงาน ได้แก่

 • ดร.ธิติ เตชธนพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเคลื่อนที่แบบกระโดดจนถึงแบบไร้การชนของอิเล็กตรอนในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากแกรฟีน”
 • ดร.ชุมพล งามผิว คณะแพทยศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะทางจีโนมของการแสดงออกของยีนที่มีไลน์-๑ โดยโปรตีนอาร์โกนอต”
 • ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์ : สยามดุริยลิขิต”
 • ดร.วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน คณะอักษรศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “พระอุปคุต : การสืบทอดและการผลิตซ้ำความเชื่อ ตำนานและพิธีกรรม ในสังคมไทยปัจจุบัน”

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ๓ ผลงาน ได้แก่

 • ดร.สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ คณะแพทยศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาจลนศาสตร์ของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและกลไกในการสร้าง สเต็มเซลล์เหนี่ยวนำจากเซลล์ร่างกายของมนุษย์”
 • ผศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยานิพนธ์เรื่อง “เฟรมเวิร์คความน่าเชื่อถือในกระบวนงานทางเซอร์วิส”
 • ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ คณะครุศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดลการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล : การวิจัยอิงการออกแบบและการวิเคราะห์เอ็มเอ็มเอสอีเอ็ม”

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ๕ ผลงาน ได้แก่

 • ดร.ภัทรันดา จารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อก่อโรค”
 • ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเติบโตของคนเดือนตุลา : พลังและความขัดแย้งของนักศึกษา นักกิจกรรมฝ่ายซ้ายในการเมืองไทยร่วมสมัย”
 • ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร คณะครุศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของพัฒนาการ การรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อพัฒนาการแรงจูงใจในการเป็นครูของนักศึกษาครู : การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแฝงเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรเหลื่อมเวลาไขว้”
 • ดร.ศจี จิระโร คณะครุศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครู โดยการเสริมพลังอำนาจผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ”
 • ดร.วนิดา ดีแป้น คณะครุศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างโมเดลการตอบสนองรายข้อแบบพหุมิติ พหุระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครู”

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก ได้แก่

 • รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้าสำหรับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่านตัด”

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

 • ดร.โฉมฉาย บุญญานันต์ และคณะ คณะครุศาสตร์ จากผลงานเรื่อง“นวัตกรรมดินจุฬาฯ : ดินปั้นสำหรับงานศิลปหัตถกรรมประกายมุก คุณภาพสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล”
View : 1135