โครงการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20

16/3/2017   ข่าว, ข่าวสาร, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , , ,

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 National Genetics Conference 2017 (NGC 2017)ในหัวข้อ Integrative Genetics: From Discovery to Innovation ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท20 โดยการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้เป็นการประชุมที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ ด้าน พันธุศาสตร์ที่อยู่ในหลายองค์กรทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นําเสนอผลงาน พบปะ เพื่อนําไปสู่การสร้าง เครือข่าย ซึ่งมีการจัดประชุมทุก 2 ปี โดยในพ.ศ. 2560 นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการจัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017) เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ วิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนําเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จากวิทยากรรับเชิญชั้นนําระดับประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและนิสิตนักศึกษา ได้รวมนําเสนอผลงาน เรียนรู้และ นําไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภาควิชา พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
โทร.02-2185485
หรือ E-mail : NGC2017.genetics@gmail.com

View : 2008