ภาพกิจกรรม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรงาน จุฬาฯ เอ็กซ์โป 2017 “VET Chula Expo 2017 ” VET Chulasic World”

18/3/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานจุฬาฯ วิชาการ’ ๖๐ จุฬาฯ เอ็กซ์โป 2017 –จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ในชื่อ “VET Chula Expo 2017 ” VET Chulasic World”  โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย  ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี  ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์   ธนาวงษ์นุเวช  คณบดี  ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล ประธานคณะทำงานกิจการพิเศษ  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์บุคลากร และนิสิต รับเสด็จ  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์   ในการนี้ทรงทอดพระเนตร โครงงานจัดแสดงสัตว์หลากหลายชนิด   เช่น โคนม แพะ การแสดงผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ ผลงานภาควิชาต่างๆ  และกิจกรรม เด่นของนิสิตในงานจุฬาวิชาการ   เพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View : 594