นิทรรศการ “หุ่นจำลอง หอประชุมจุฬาฯ” ความงดงามทางสถาปัตยกรรมไทยฉลอง 100 ปีจุฬาฯ

19/3/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

“หุ่นจำลอง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”ซึ่งจัดแสดงในงาน “จุฬาฯ Expo 2017” เป็นผลงานของนิสิตทุกชั้นปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สาขาสถาปัตยกรรมไทย โดยนิสิตได้ใช้เวลากว่า 3 ปี ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้  

ชุณห์ศิริ ไชยเอีย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย รองประธานคณะทำงานจัดนิทรรศการหนึ่งศตวรรษจุฬาฯ สองทศวรรษสถาปัตยกรรมไทย เปิดเผยถึงที่มาของหุ่นจำลอง หอประชุมจุฬาฯ ว่า เป็นนิทรรศการที่เป็นจุดบรรจบกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับ 100 ปีจุฬาฯ จึงได้เลือกหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด และเป็นอาคารที่ได้มีการบูรณะโครงสร้าง และปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในเพื่องานครบรอบ 100 ปี    จุฬาฯ จึงได้ให้นิสิตตัดโมเดล ทำหุ่นจำลองของหอประชุมจุฬาฯ เพื่อศึกษาพื้นที่และโครงสร้างภายใน รวมถึงสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนได้อีกด้วย

ชุณห์ศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า แต่เดิมหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่พิเศษมาก คือโครงสร้างเป็นคอนกรีตครอบด้วยไม้ และเป็นการประสานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบตะวันตก ผสมกับรูปลักษณ์อาคารแบบไทย นอกจากนี้การทำหุ่นจำลองจะช่วยสื่อสารกับบุคคลภายนอกให้เข้าใจ และเห็นภาพเดียวกับสถาปนิกได้ เนื่องจากคนทั่วไปเห็นแบบ    ที่เป็น 2 มิติอาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าเห็นหุ่นจำลอง 3 มิตินี้จะทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมเข้าใจถึงลักษณะของอาคารได้ หุ่นจำลองหอประชุมจุฬาฯ จัดแสดงที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจุฬาฯ 100 ปี ในงาน “จุฬาฯ Expo 2017” เมื่อวันที่ 15 – 19 มีนาคมที่ผ่านมา 

View : 527