ประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

10/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , , ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference “University Social Commitment in a Challenging Century” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความรู้ด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมให้มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยาย ปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ การอภิปรายและนำเสนอกรณีศึกษา และการศึกษาดูงานอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ และโครงการการศึกษาเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์เส้นทางวัฒนธรรม ณ คลองบางลำพู

คณาจารย์ นิสิต บุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ www.osm.chula.ac.th สมาชิก Engagement Thailand และผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.engagementthailand.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ โทร.0-2218-0223-4 , 0-2218-0231 หรือ E-mail: engagement_cu@chula.ac.th

View : 3710