ภาพกิจกรรม : พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๕๙

26/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การเชิดชูเกียรติบุคลากรจุฬาฯที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้งประเภทบุคคลและผลงาน การประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน และศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต รางวัลนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นเยาว์ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดีมาก รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” ปี ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

 

 

View : 417