ประชุมสัมมนาพิเศษ The 25th Special CU af Seminar 2017 จุฬาฯ – มูลนิธิกระจกอาซาฮี

29/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมสัมมนาพิเศษ The 25th Special CU af Seminar 2017 ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์จุฬาฯที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮีในปี ๒๕๕๘ ทั้งในสาขา Technology Science และสาขา Health Science จำนวน ๙ คน และมีพิธีมอบทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยจุฬาฯที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี ๒๕๖๐ โดย Mr.Kazuhiko Ishimura ประธานมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Methane Hydrates: An Approach for Natural Gas Storage” โดย ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ โดยระยะแรกได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ต่อมามูลนิธิฯ ได้ขยายการสนับสนุนสาขาการวิจัยเพิ่มเติมในสาขาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิกระจกอาซาฮีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสัมมนาพิเศษประจำปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์จุฬาฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี และส่งเสริมให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๐๒๔๐

View : 155