จุฬาฯ สนองนโยบายEntrance4.0 ให้โควตานักเรียนสาธิตจุฬาฯเป็นครั้งแรก พร้อมมีแผนขยายโอกาสให้ รร.อื่นๆที่มีความร่วมมือทางวิชาการ

15/6/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , , ,

 

        ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงโครงการให้โควตาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาต่อคณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 80 คน ในปีการศึกษา 2561 เป็นครั้งแรกว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยมีโครงการในลักษณะนี้กับสาธิตจุฬาฯมาก่อน ในอดีตมีโครงการในลักษณะพิเศษที่เปิดให้ เช่นโครงการชายแดนใต้ โครงการพัฒนากีฬา และ ความร่วมมือกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นต้น

 

การให้โควตาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯในครั้งนี้เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบใหม่ คือ TCAS (Thai university Central Admission System) ซึ่งแบ่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาออกเป็น 5 รอบ รอบที่ 1 เป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน โดยจะเน้นไปที่โครงการพิเศษต่างๆอย่าง โครงการโอลิมปิกวิชาการ เด็กอัจฉริยภาพ พสวท. เป็นต้น รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ รอบที่ 3 เป็นการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระ และโครงการ กสพท. และโครงการพิเศษอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่นส์ โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด และรอบที่ 5 เป็นการรับตรงแบบอิสระ

 

ทั้งนี้ การรับนักเรียนในรอบที่ 2 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควต้าโรงเรียนในเครือข่าย/สังกัด โดยนักเรียนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ซึ่งจุฬาฯ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ชัดเจน คือ จะใช้ GPAX และคะแนนการสอบกลางของสพฐ. คือ GAT, PAT และวิชาสามัญ มาเรียงลำดับกันเพื่อเป็นตัวตัดสินว่าใครจะมีสิทธิได้เข้าเรียน

 

“จุฬาฯเน้นเรื่องคุณภาพทางวิชาการของนิสิต แม้จะเป็นเด็กสาธิตจุฬาก็ต้องเป็นเด็กหัวกะทิ และต้องแข่งขันกันเพื่อจะเข้ามาในรอบโควต้า รับรองว่าไม่มีการล็อคสเปคเด็ดขาด” ​ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวยืนยัน

 

สำหรับจำนวนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เข้าศึกษาในจุฬาฯ ในรอบโควตานี้ พิจารณาจากสถิติการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ย้อนหลัง 5 ปี โดยที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเรียนในจุฬาฯ ได้เฉลี่ยปีละ 100 คน ในปีการศึกษา 2561 นี้ จุฬาฯ จะรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในรอบโควตานี้จำนวน 80 คน จึงจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น

 

นอกจากนี้ กติกาการรับในรอบโควตาโรงเรียนในเครือข่ายนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถรับได้จากโรงเรียนในเครือข่าย/สังกัด เท่านั้น มิใช่จะรับจากที่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้เป็นเครือข่าย/สังกัด หรือไม่มีความร่วมมือทางวิชาการ

 

“สำหรับปีแรก เราจัดโควตาให้แต่สาธิตจุฬาในTCASรอบที่2 ไม่ใช่เพราะเลือกปฏิบัติ แต่เพราะมันเป็นปีแรก เรามีเวลาตัดสินใจและเตรียมการน้อยมาก จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการกับโรงเรียนภายใต้โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยโดยตรงไปก่อน แต่เรามีแผนที่จะขยายโอกาสให้ รร.อื่นๆที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาฯ” ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา กล่าว

 

ซึ่งการให้โควตาโรงเรียนในเครือข่าย/สังกัดนี้ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็มีดำเนินการในลักษณะนี้มาก่อนหน้าจะมีระบบTCAS อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีโควตาให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโควตาให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร เป็นต้น ซึ่งทั้งม.มหิดลและม.เกษตรก็เข้าร่วมในรอบโควตาของระบบ TCAS ปี 2561 นี้เช่นกัน

View : 1614