ภาพกิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มหาชาติคำหลวง ฉบับสมโภช ๑๐๐ ปี จุฬาฯ

14/7/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มหาชาติคำหลวง ฉบับสมโภช ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ภาษาและวรรณคดี ประกอบด้วย น.ท.หญิง สุมาลี วีระวงศ์ คุณวิชนี รัตนพันธ์ คุณศักดา วิมลจันทร์ ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ คุณวรพจน์ จิระวัฒน์พงศา และคุณสุรพล จันทร์น้อย งานสัมมนาเป็นกิจกรรมทางวิชาการต่อยอดจากงานเทศน์มหาชาติ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือมหาชาติคำหลวง ฉบับสมโภช ๑๐๐ ปี จุฬาฯ ได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

View : 95