โครงการ Research Funding Programme 2017 

2/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , , , ,

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ ผู้สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยได้ตลอดทั้งปี ทุนละประมาณ 40,000-60,000 บาท กำหนดระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดของ Research Funding Programme มีดังนี้

Core Theme :  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผู้สนใจส่งเข้ามานั้นจำเป็นต้องเน้นประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ “อาณาบริเวณศึกษา” เกี่ยวกับ “ภูมิภาคทวีปยุโรป”  ในแต่ละมิติทาง “สังคมศาสตร์” ( อันได้แก่  รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์ สังคมวิทยา ) เป็นหลัก แต่ผู้สนใจสามารถนำประเด็นการศึกษาเรื่องที่ท่านสนใจมาเพื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคและอาณาบริเวณ หรือ ประเทศอื่น ได้ในบางประเด็นการศึกษา

รายละเอียดของ Research Funding Programme 2017

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 1. ที่มา เหตุผล และความสำคัญของงานวิจัย
 2. ประวัติของนักวิจัยและประวัติของนักวิจัยร่วม (หากมี)
 3. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
 4. แผนการวิจัย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงผลงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานของนักวิจัยเพื่อประกอบการให้ทุน
 6. แผนการทำงาน (โดยประมาณการแต่ละเดือน)
 7. เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลยศ สำเนาใบคะแนน หรือจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน
 8. หากเป็นทุนประกอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา หรือคณะที่สังกัดแล้ว และต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

**หมายเหตุ**

 1. ในกรณีที่ผู้ขอทุนมีความประสงค์จะรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าที่ศูนย์ยุโรปศึกษาฯระบุไว้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
 2. งานวิจัยสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. เมื่องานวิจัยได้รับทุน และเสร็จสิ้นการทำวิจัยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ จะดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และตีพิมพ์ในเอกสารและสื่อที่มีความเหมาะสมและเห็นควร
 4. ผู้ขอทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้
 5. ในกรณีที่ผู้ขอทุนวิจัยไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทุนการวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครขอการสนับสนุนทุนวิจัยพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย โดยติดต่อได้ที่ :

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น16  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60พรรษา (จามจุรี10) ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ สอบถามข้อมูลโทร 02-218-3922-3 และทาง E-Mail: Nontiwat.s@chula.ac.th

 

หมายเหตุ: ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ ขอปิดรับสมัครประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2560
ภายในวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ.2560

 

และ Print  ใบสมัครผ่านลิ้งค์นี้

Research Application form(Thai) หรือ

Research_Application_Form_Eng(Eng)

Example of Research Proposal(Thai) หรือ

Example of Research Proposal(Eng)

 

 

View : 2353