นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

17/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิสิตที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้

– น.ส.อริสรา ปิ่นกระจาย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

– น.ส.ดีรักษ์ ตั้งปกาศิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน

– นายอภิสิทธิ์ ตรั่น น.ส.ศิริมา แซ่จวง นายพาสุข ธนะติวะกุล ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ

– น.ส.กุลวดี รัตนพรมงคล  น.ส.วิชุมา แก้วมโนธรรม น.ส.ธัญชนก กันทาเดช น.ส.พิชชาภา เตชะวิญญูธรรม น.ส.ภัทราภรณ์ ลาภทรงสุข น.ส.ธนปัฐว์ วงษ์เสงี่ยม  ได้รับรางวัลชมเชย

นอกจากนี้ น.ส.สุธิมา ดวงพัตตรา นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และนายฑิฆัมพร ธรรมเที่ยง นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

View : 2227