ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

21/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความห่วงใยต่อกรณีเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ซึ่งถูกนำไปผูกโยงกับการปิดกั้นเสรีภาพ และความขัดแย้งทางอุดมการณ์

ขณะนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการรวบรวมและประมวลข้อมูลข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าวและกำลังเริ่มกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งฝ่ายอาจารย์และนิสิตที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีถวายสัตย์ฯของนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการปกติของมหาวิทยาลัย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เกี่ยวพันกับแนวคิดของนิสิตที่เป็นคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยอันเป็นพื้นที่ซึ่งพึงจะเปิดกว้างสำหรับการแสดงออกด้านสิทธิและเสรีภาพ ขณะเดียวกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์สืบเนื่องมายาวนาน ธรรมเนียมประเพณีบางอย่างของมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เฉพาะและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐานมหาวิทยาลัยขึ้นมาแต่เบื้องแรก พิธีกรรมที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นเสมือนวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่งอกงามและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาคมที่ได้ร่วมปฏิบัติกันมาด้วยความสมัครใจ

ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดกว้างรับฟังความเห็นต่าง และเคารพเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นตามครรลองประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันก็คุ้มครองสิทธิ์ ศักดิ์ศรี และความเชื่อ ที่หลากหลาย กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายใต้กฎ กติกา และวัฒนธรรมสำหรับทั้งฝ่ายอาจารย์และนิสิต ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนจุฬาฯ

อนึ่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์  ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อมีผลการพิจารณาเป็นประการใด จะมีการแจ้งให้สาธารณะรับทราบต่อไป

 

View : 762