คณาจารย์จุฬาฯ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี  2559 

1/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ความภูมิใจของจุฬาฯ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , ,

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ประจำปี 2559”  ในฐานะนักวิจัยที่มีผลงานผลงานวิจัยดีเด่น เป็นต้นแบบที่ดีของการทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ  โดยได้รับโล่เกียรติยศจาก พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.  ประจำปี 2559 ด้านนโยบาย จากผลงานวิจัยเรื่อง “ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด”

รศ.ดร.สุจริต และทีมผู้วิจัย เล็งเห็นว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาทรัพยากรน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีจำกัด ขณะที่จำนวนประชากรและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเพิ่มผลผลิตของพืชอาหารและพืชพลังงาน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง นับเป็นความเสี่ยงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อน้ำต้นทุน สถานการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันต่อการบริหารจัดการน้ำในประเทศ และอาจนำไปสู่ “สงครามน้ำ” ในอนาคต การบริหารจัดการน้ำในอดีตมักประสบปัญหาเพราะขาดเอกภาพในเชิงองค์กรและกฎหมาย อีกทั้งขาดข้อมูลในระดับพื้นที่    ทำให้ยากต่อการแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ   การบริหารจัดการน้ำภายใต้ความเสี่ยงใหม่ ต้องการองค์ความรู้เพื่อสร้างทางเลือกในการจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูง และกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

 

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวคิดของการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น และสร้างความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด ด้วยวิธีการจัดกระบวนการทำงานที่มีการพัฒนาศักยภาพคน ใช้ข้อมูลพื้นที่หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อให้เกิดการประสาน ทำความเข้าใจ จัดทำกติกา และหาระบบที่รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงในอนาคตได้ในระดับชุมชน-จังหวัด ผลที่ได้รับมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ผลงานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบด้านทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงวิชาการ มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการจัดทำข้อตกลงข้ามหน่วยงาน การกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบการจัดการทรัพยากรน้ำและประสานงานกับ อปท. ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ และการจัดทำพระราชบัญญัติจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่

 

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.  ด้านวิชาการ  ประจำปี 2559  จากผลงานวิจัยเรื่อง “ยีนก่อโรคในมนุษย์ : การค้นหายีนใหม่และการศึกษาหน้าที่”

ศ.นพ.วรศักดิ์ และคณะวิจัยได้พบยีนก่อโรค เช่น โรค     X-linked Osteogenesis Imperfecta และยีนที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงของยาหลายชนิด เช่น ยา 6MP ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว   นอกจากนี้ยังพบการกลายพันธุ์ชนิดใหม่พยาธิกำเนิด หรือลักษณะอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหายากอีกกว่า 20 โรค

 

ผลงานวิจัย “ยีนก่อโรคในมนุษย์ : การค้นหายีนใหม่และการศึกษาหน้าที่” มีความโดดเด่นทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิก  ได้ผลิตองค์ความรู้ใหม่มากมาย มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 26 เรื่อง โดยเรื่องที่เด่นที่สุดได้รับการตีพิมพ์ใน Nature Communications,2016; Impact Factor 11.47 ผลงานวิจัยนี้ครอบคลุมตั้งแต่การบรรยายลักษณะทางคลินิกของโรคกระดูกเปราะชนิดใหม่ การพบรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมรูปแบบใหม่ของโรคกระดูกเปราะ การค้นพบยีนก่อโรคนี้เป็นครั้งแรก ทำให้นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เข้าใจกระบวนการในการสร้างกระดูกของคนปกติได้ชัดเจนขึ้น  ข้อมูลวิจัยการกลายพันธุ์ที่พบถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด ทำให้การให้คำแนะนำทางพันธุศาสตร์แม่นยำขึ้น สามารถนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด หรือการวินิจฉัยก่อนมีอาการของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้  รวมทั้งการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ทำให้การให้ยาหลายชนิด เช่น 6MP ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีความปลอดภัยขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาที่จำเพาะและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

View : 270