สัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

8/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการวิชาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในงานมีการเสวนาและการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  อาทิ  “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับที่ 1) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs)  “Thailand 4.0 and SDGs Implementation”  “ทำไมต้องสร้างภาคีเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน”  เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ โทร. 0-2218-3935

View : 1150