ภาพกิจกรรม : การประชุมวิชาการเรื่อง “Global Local Knowledge Engagement for SDGs Implementation : A NEXUS Approach”

11/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการเรื่อง “Global Local Knowledge Engagement for SDGs Implementation : A NEXUS Approach” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการบูรณาการวิชาการและนโยบายตลอดจนเสริมสร้างแนวทางการขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือเพื่ออนาคต โดยมีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นวิทยากร

View : 42