ภาพกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

13/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการวิชาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในงานมีการเสวนาและการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับที่ 1) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) “Thailand 4.0 and SDGs Implementation” “ทำไมต้องสร้างภาคีเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน” เป็นต้น

View : 119