ภาพกิจกรรม : เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด”

13/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด” เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาในประเทศเมียนมา ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีต่อประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมียนมา
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ธานินทร์ สาลาม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.อณัส อมาตยกุล ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

View : 79