ภาพกิจกรรม : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “วันเภสัชกรโลก ปี ๒๕๖๐”

27/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “วันเภสัชกรโลก ปี ๒๕๖๐” ซึ่งสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น โดยมี ดร.เภสัชกร นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ผศ.พิเศษ ดร.เภสัชกร อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ตลอดจนคณะกรรมการจัดงาน เภสัชกร และนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “วันเภสัชกรโลก ประจำปี ๒๕๖๐” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในสาขาต่างๆ ต่อความปลอดภัยด้านยาของประชาชน ที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญที่จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องทันเวลาและมีจำนวนที่เพียงพอเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

View : 823