การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

29/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , , ,

 

        

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand : SUN Thailand)  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (The 2nd Annual Conference “Innovation and Partnership for Sustainable Society”) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560  ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน และนำเสนอผลงานหรือบทความในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับอาคารและผลกระทบต่อความยั่งยืน การวางผังและการตั้งเป้าหมาย การบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และการสร้างสรรค์สังคม  ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sun2017.org

View : 328