“เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน” ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

10/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท.43) ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน” (Understand Science, Apply Technology, Create Innovation for Sustainable Society) ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2560  ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-5013 หรือ http://web.sc.chula.ac.th

สมัครเข้าร่วมได้ที่ : scisoc.or.th/stt/register.php

ข้อมูลเพิ่มเติม : scisoc.or.th/stt/index.php

View : 1643