ภาพกิจกรรม : เสวนา การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

12/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา กล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร และการเสวนาโดย คุณธีรพงษ์ ประทุมศิริ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ชำนาญการ) P5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณจุฑาพร ลัดกระทุ่ม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ และคุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ รับทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

View : 271