ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives

6/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives ในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร การประชุมประกอบด้วยการประชุมนานาชาติของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกที่มีชื่อเสียงทางสารสนเทศศาสตร์ 2 การประชุม คือ

  • The 19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL); and
  • The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP)

การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่นักวิชาการ นักวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dlives

View : 216