ภาพกิจกรรม : ประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information,and Knowledge for Digital Lives”

13/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information,and Knowledge for Digital Lives” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมประกอบด้วยการประชุมนานาชาติของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกที่มีชื่อเสียงทางสารสนเทศศาสตร์ 2 การประชุม คือ
The 19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL); and The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิชาชีพสารสนเทศ และนิสิตนักศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

View : 155