ภาพกิจกรรม : ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

29/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

สมาคมนักประชากรไทย และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ โดยมี รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ได้แสดงปาฐกถา ศ. ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ในหัวข้อ “ความผกผันทางประชากร ในยุคประเทศไทย 4.0 ”

ในงานมีการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0” โดย   คุณจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.วันทนีย์ พันธชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุธรรม นันธมงคลชัย และการเสวนาเรื่อง “สังคมเด็กเกิดน้อย ในยุค 4.0” โดย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อ.นพ.ดร.สมภพ เกียรติพงษ์สาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคุณมนตรี เภกะนันทน์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

นอกจากการปาฐกถาและการเสวนาแล้ว การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังมีการนำเสนอบทความในประเด็นแรงงานและการย้ายถิ่น ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตและสุขภาพ ภาวะเจริญพันธุ์และประชากรต่างวัยอีกด้วย

View : 63