ภาพกิจกรรม : งาน “Industrial R&D Fund Fair”

30/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนงานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ จัดงาน “Industrial R&D Fund Fair” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ทุนในการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

View : 106